CGV (en NL) : Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden « zo Wijn zo Chic »

Definitie « zo Wijn zo Chic »
De kernactiviteit van « zo Wijn zo Chic » is mensen te laten deelnemen aan wijnproeverijen en wijnworkshops aan huis of op locatie. Daarnaast heeft ‘zo Wijn zo Chic’ een webwinkel.
« zo Wijn zo Chic » is gevestigd in Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65122488.

Definitie klant
De natuurlijke of rechtspersoon die een offerte aanvraagt c.q. proeverij afneemt bij « zo Wijn zo Chic », dan wel degene die dat in opdracht doet. De natuurlijke persoon is 18 jaar of ouder. Bij twijfel zal zo Wijn zo Chic voor aanvang van de proeverij c.q. het wijnevenement de persoon/personen in kwestie verzoeken zich te legitimeren.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten van Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten van « zo Wijn zo Chic ». De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en staan vermeld op de website van « zo Wijn zo Chic » (www.zowijnzochic.com)

1.3 « zo Wijn zo Chic » heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gewijzigde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met « zo Wijn zo Chic ».

1.4 Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant zich volledig bevoegd tot het kopen van de producten en diensten van « zo Wijn zo Chic ».

1.5 Bij het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.6 Alleen schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden erkend.

1.7 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.8 « zo Wijn zo Chic » behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

Artikel 2. Diensten en Producten

2.1 Diensten : « zo Wijn zo Chic » biedt unieke wijnproeverijen en belevingen met wijnen en delicatessen die uit Frankrijk geïmporteerd worden.

2.2 Producten : « zo Wijn zo Chic » biedt verschillende soorten wijnabonnementen, « French Box » genoemd. Deze wijnabonnementen zijn maandelijks en kunnen een looptijd hebben van één maand (proefabonnement), van drie maanden of van zes maanden. Deze abonnementen zijn niet opzegbaar. De abonnementen eindigen zodra de looptijd van het abonnement is geëindigd.  « zo Wijn zo Chic » kan op aanvraag flessen wijn of delicatessen verkopen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling kan alleen geschieden middels vooruitbetaling via overschrijving. De betaling dient te zijn ontvangen voordat levering kan plaatsvinden.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling.

3.4 Indien de betaling van de bestelling niet is ontvangen, is « zo Wijn zo Chic » gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Betaling voor proeverijen aan huis dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, maar uiterlijk zeven (7) dagen voor de datum van de proeverij. Wanneer de overeenkomst niet binnen zeven (7) dagen voor de proeverij tot stand komt, is directe betaling vereist. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van « zo Wijn zo Chic ». Het factuurbedrag dient volledig en in één keer betaald te worden en dient door middel van overschrijving op de bankrekening van “zo Wijn zo Chic” voldaan te worden.

3.6 Voor proeverijen op locatie dient bij boeking 50% van het totaal van de rekening betaald te worden. De restantbetaling dient twee weken voor de aanvang van de proeverij op bankrekening van « zo Wijn zo Chic » te zijn bijgeschreven.

3.7 Indien de factuur niet conform het bepaalde in artikelen 3.5 en 3.6 voldaan wordt, vervalt de overeenkomst automatisch, tenzij « zo Wijn zo Chic » middels een schriftelijke bevestiging de geldigheidsduur heeft verlengd en/of akkoord is gegaan met een afwijkende betaalwijze. Alle voorstellen zijn op voorwaarde van beschikbaarheid.

3.8 « zo Wijn zo Chic » kan niet aan haar voorstellen gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.9 « zo Wijn zo Chic » is niet aansprakelijk voor het niet correct overkomen van aanvragen, boekingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en « zo Wijn zo Chic » dan wel tussen « zo Wijn zo Chic » en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van « zo Wijn zo Chic ».

3.10 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan « zo Wijn zo Chic » aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan « zo Wijn zo Chic » worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan « zo Wijn zo Chic » zijn verstrekt, heeft « zo Wijn zo Chic » het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. « zo Wijn zo Chic » is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat « zo Wijn zo Chic » is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.11 « zo Wijn zo Chic » zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.12 De informatie die op de website van « zo Wijn zo Chic » wordt gepubliceerd is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 4: Wijziging of annulering van de overeenkomst

4.1 Wijziging of annulering moet altijd schriftelijk worden gecommuniceerd (email). De klant ontvangt daarna altijd een schriftelijke bevestiging (email) van « zo Wijn zo Chic ».

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst komen alleen tot stand in onderling overleg en na acceptatie door zowel « zo Wijn zo Chic » als de klant. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst alsnog te ontbinden indien geen overeenstemming bereikt wordt inzake de wijziging van de overeenkomst, zonder daarmee in gebreke te komen.

4.3 Indien wijzigingen in de overeenkomst resulteren in een aanvullende dan wel gewijzigde factuur, dan geldt ook voor deze factuur het bepaalde in artikelen 3.5, 3.6 en 3.7.

4.4 Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert vóór c.q. op datum van uitvoering daarvan, is hij/zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het in de overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:
Bij het annuleren van een wijnproeverij na betaling:
– 50 % van de betaling. De resterende 50% wordt door « zo Wijn zo Chic » terugbetaald
Bij het annuleren op de dag van uitvoering van de wijnproeverij:
– 100% van de betaling. Er is geen restitutie is mogelijk.

4.5 Indien u een wijnabonnement heeft afgesloten op « French Box » heeft u vierteen (14) kalenderdagen na ontvangst van de eerste doos de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat u van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u het volledig bedrag terug en wordt het abonnement beëindigd.

4.6 Indien de klant door wijziging of annulering van de overeenkomst recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van een reeds voldane betaling, dan zal « zo Wijn zo Chic » het bedrag dat met deze restitutie is gemoeid uiterlijk binnen tien (10) werkdagen voldoen door het bedrag naar de bankrekening van de klant over te maken

Artikel 5. Levering

5.1 Levering geschiedt alleen in Nederland.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De levering is georganiseerd door Flespakket.nl en Post.nl. Daarmee weet u zeker dat uw flessen in goede handen zijn. De pakketten zijn heel stevige en u ontvangt een Track & Trace. Uw pakket wordt tot twee keer toe aangeboden bij de geadresseerde. Als de ontvanger niet aanwezig is kan het pakket worden aangeboden bij de nabije buren. De geadresseerde wordt hier via de track & trace status én een bericht in de brievenbus over geïnformeerd. Als zowel de geadresseerde, als de buren twee dagen niet aanwezig zijn, wordt het pakket afgeleverd bij het dichtstbijzijnde postkantoor of businesspoint. Hier kan het pakket tot drie weken worden afgehaald door de geadresseerde. Pakketten zijn standaard verzekerd tot een inkoopwaarde van € 100. Pakketten

5.3 De bijdrage met betrekking tot de bezorgkosten is € 8.77 per adres en per doos (« French Box genoemd) ». Indien u op de verzendkosten wilt besparen kunt u, of bij ons kantoor (op afspraak) uw « French Box » afhalen, of ervoor kiezen om uw wijn abonnement per kwartaal te ontvangen in plaats van per maand. De verzendkosten voor een kwartaal ontvangst zijn €10.89 per adres en per doos. Neemt u hiervoor gerust contact met onze klantenservice via ons contactformulier of per email naar: contact@zowijnzochic.com

5.4 Leveringsrooster

Bestel tussen        |     Ontvang rondom
26/12 – 25/01      ⇒ 15/02
26/01 – 25/02      ⇒ 15/03
26/02 – 25/03      ⇒ 15/04
26-03/ 25/04        ⇒ 15/05
26/04 – 25/05      ⇒ 15/06
26/05 – 25/06      ⇒ 15/07
26/06 – 25/08*    ⇒ 15/09
26/08- 25/09        ⇒ 15/10
26/09 – 25/10      ⇒ 15/11
26/10 – 25/11      ⇒ 15/12
26/11 – 25/12      ⇒ 15/01
* geen bezorging in Augustus wegens vakantie, de abonnement is verschoven met één maand

Artikel 6: Reiskosten en parkeergelden

Indien « zo Wijn zo Chic » reiskosten maakt bij een wijnproeverij zal 0,50 eurocent per kilometer worden doorberekend aan cliënt.
Indien « zo Wijn zo Chic » op of nabij de locatie van de proeverij parkeerkosten moet maken, zullen deze kosten volledig en per direct door de klant vergoed moeten worden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan « zo Wijn zo Chic » verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door « zo Wijn zo Chic » geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 « zo Wijn zo Chic » garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u « zo Wijn zo Chic » hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen veertien (14) werkdagen na aflevering te ontbinden en de eerste doos van uw wijnabonnement binnen hiervoor geldende termijn, vijf (5) werkdagen, aan « zo Wijn zo Chic » te retourneren. In dit geval wordt het volledige abonnement beëindigd. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Als de producten en/of de doos beschadigd zijn, wordt het bedrag voor deze doos door « zo Wijn zo Chic » in mindering gebracht op het totale bedrag dat vergoed moet worden.
Let op : het is geen opzegbaar abonnement! Als u de eerste doos heeft geaccepteerd en niet binnen veertien (14) dagen heeft geretourneerd, wordt er geen geld gerestitueerd en loopt het abonnement door tot de einddatum.

9.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk een (1) maand na datum als vermeld op de orderbevestiging.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en « zo Wijn zo Chic », dan wel tussen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en « zo Wijn zo Chic » , is « zo Wijn zo Chic » niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van « zo Wijn zo Chic » en mits – bij een bestelling via de website van « zo Wijn zo Chic » – , « zo Wijn zo Chic » u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt

10.2 « zo Wijn zo Chic » is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft « zo Wijn zo Chic » in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat « zo Wijn zo Chic » gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan « zo Wijn zo Chic » kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan « zo Wijn zo Chic » schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is « zo Wijn zo Chic » gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan « zo Wijn zo Chic » schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door « zo Wijn zo Chic » gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat « zo Wijn zo Chic » deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met « zo Wijn zo Chic » in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door « zo Wijn zo Chic » vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 « zo Wijn zo Chic » is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5 « zo Wijn zo Chic » verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van « zo Wijn zo Chic ». Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een e-mail sturen via de contactgegevens op de site van « zo Wijn zo Chic ».

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.